Kotły Żywiec - Producent kotłów grzewczych

Zadzwoń:    33 861 53 19   

  Napisz:    sprzedaz@kotly-zywiec.com.pl

I. INFORMACJE OGÓLNE

 

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.kotlyzywiec.eu prowadzony jest przez:  
  KOTŁY ŻYWIEC BARTOSZ BIZOŃ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
  UL. WĄSKA 1D
  34-300 ŻYWIEC
  NIP: 5532200535
  REGON: 07248340
  zwany dalej Sprzedawcą.
   
 2. Sprzedawca przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony internetowej: www.kotlyzywiec.eu
   
 3. Sprzedawca ustala następujące sposoby komunikowania się z nabywającymi towary, zwanymi dalej Kupującymi: listownie, e-mailowo lub telefonicznie na adresy i numer telefonu wskazane poniżej w punkcie 4.
   
 4. Dane kontaktowe Sprzedawcy:
  KOTŁY ŻYWIEC BARTOSZ BIZOŃ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
  UL. WĄSKA 1D
  34-300 ŻYWIEC
  E-MAIL: SPRZEDAZ@KOTLYZYWEC.EU
  TEL. 33 861 53 19
 5. Sprzedawca będzie przesyłać Kupującemu informacje dotyczące towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego za zgodą Kupującego.
   
 6. Wszystkie promocje i rabaty dotyczą Kupujących, którzy dokonają rejestracji w sklepie internetowym.
   
 7. Warunkiem koniecznym realizacji zamówienia jest podanie aktualnego numeru telefonu,  adresu e-mail, adresu zamieszkania lub siedziby, adresu pod który ma zostać doręczona przesyłka.
   
 8. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu Sprzedawcy w całości.

 

II. DEFINICJE

 

 1. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
   
 2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
   
 3. KLIENT – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu.
   
 4. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
   
 5. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
   
 6. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
   
 7. SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym: www.kotlyzywiec.eu
   
 8. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
   
 9. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami).
   
 10. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

III. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 

 1. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
   
 2. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym.
   
 3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
   
 4. Zamówienia w sklepie internetowym można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.  Zamówienia są po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bieżącym Sprzedawcy. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy są realizowane w najbliższym dniu roboczym.
   
 5. Zamówienia są realizowane za pośrednictwem firm kurierskich.
   
 6. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma pocztą elektroniczną na wskazany przez niego adres e-mail informację potwierdzającą zawarcie umowy sprzedaży zamówionego towaru.
   
 7. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia towaru bez wad.
   
 8. Dostawa towaru odbywa się po zapłacie ceny towaru przez Kupującego na rachunek bieżący Sprzedawcy o numerze: 
  Bank ING 63 1050 1070 1000 0090 3116 2929
   
 9. Zapłata ceny sprzedaży powinna nastąpić w terminie do 7 dni od potwierdzenia złożenia zamówienia, a w przypadku wybrania opcji „za pobraniem” przy odbiorze towaru.
   
 10. Czas realizacji zamówienia (czas od potwierdzenia zamówienia do wysyłki) wynosi od 2 do 30 dni roboczych i może zostać przedłużony za zgodą obu Stron.
   
 11. Sprzedaż dokumentowana jest wystawieniem na rzecz Kupującego paragonu fiskalnego lub Faktury VAT.

 

IV. ODSTĄPIENIE OD UMOWY, REKLAMACJE

 

 1. Kupującemu przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i zwrotu zakupionego towaru w terminie do 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie towaru.
   
 2. Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyny składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na  adres:
  KOTŁY ŻYWIEC BARTOSZ BIZOŃ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
  UL. LEŚNIANKA 141A,
  34-300 ŻYWIEC
  lub drogą elektroniczną na adres e-mail: SPRZEDAZ@KOTLYZYWEC.EU
   
 3. W przypadku skorzystania przez Kupującego z uprawnienia do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny Kupujący ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie towaru przed terminem.
   
 4. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru Sprzedawcy.
   
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania od Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru.
   
 6. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczania oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
   
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
   
 8. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Kupującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
   
 9. Sprzedawane towary podlegają rękojmi na warunkach określonych w Kodeksie cywilnym.
   
 10. Reklamację towaru składa się przesyłając Sprzedawcy (w oryginale, kserokopii lub skanem) dowód zakupu towaru (paragon, faktura lub potwierdzenie zapłaty).
   
 11. Reklamacja będzie przebiegała w następujący sposób:

  a) Kupujący zgłasza wadę towaru Sprzedawcy na adres:
  KOTŁY ŻYWIEC BARTOSZ BIZOŃ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
  UL. WĄSKA 1D
  34-300 ŻYWIEC
  lub drogą elektroniczną na adres e-mail: SPRZEDAZ@KOTLYZYWEC.EU

  b) Kupujący zobowiązany jest do przygotowania towaru w miejscu dostawy w celu weryfikacji czy wada istnieje.

  c) Towar powinien być przygotowany przez Kupującego do ewentualnego odbioru przez Sprzedawcę poprzez wystawienie towaru na zewnątrz na dostarczonej przez Sprzedawcę palecie.
 12. Sprzedawca rozpatruje reklamację na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym w terminie 14 dni od jej wpłynięcia.
   
 13. Procedura reklamacyjna kończy się:

  a) uznaniem reklamacji - Kupujący otrzyma obniżkę ceny towaru lub zwrot ceny towaru oraz kosztu przesyłki lub nowy towar wolny od wad,

  b) odmową uznania reklamacji - Kupujący otrzyma pisemne uzasadnienie odmowy uznania reklamacji.
   
 14. Kupujący ma m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z zawartej umowy sprzedaży towaru,

  b) zwrócenia się do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu.

 

 V. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 

 1. Każdy zarejestrowany Kupujący ma prawo do wglądu, edycji i usunięcia swoich danych osobowych.
   
 2. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę do celów związanych z realizacją złożonych zamówień.
   
 3. Zgoda na przekazywanie przez Sprzedawcę innym podmiotom informacji handlowej oraz podejmowania działań marketingowych w formach dozwolonych prawem, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. nr 133, poz.833 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DZ. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) wymaga wyraźnej zgody Kupującego złożonej przy składaniu zamówienia lub w terminie późniejszym.
   
 4. W przypadku zwrotu do Sprzedawcy nieodebranej przez Kupującego w terminie przesyłki, Kupujący zobowiązany jest do poniesienia opłaty za zwrot przesyłki w wysokości kosztów związanych bezpośrednio ze zwrotem.
   
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
   
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
   
 7. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują w przypadku zamówień składanych od dnia 25 grudnia 2014 r.

 

Zapytaj nas:

 

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące naszej oferty lub naszej działaności
- prosimy o
 kontakt:

 

Zapoznałem się z polityką prywatności czytaj więcej >>